Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ekonom diecéze a ekonomický odbor - Poslání

Poslání


Ekonom diecéze

 • Ustanovený ekonom diecéze (kán. 494 CIC) odpovídá pod vedením diecézního biskupa za realizaci správy majetku diecéze podle schváleného rozpočtu (kán. 494, § 3 CIC). Přímo řídí vedoucí právního odboru a organizačního odboru (odboru vnitřních služeb).
 • Připravuje a ekonomické radě předkládá návrh rozpočtu diecéze.
 • Ekonomické radě předkládá sumární zprávu o naplnění přijatého rozpočtu, dosažených celoročních výsledcích včetně výroční zprávy.
 • Ve spolupráci s generálními vikáři a biskupskými vikáři:
  • navrhuje základní úkoly biskupství (dlouhodobé ekonomické cíle) a předkládá je diecéznímu biskupovi ke schválení;
  • navrhuje diecéznímu biskupovi změny interních směrnic řízení v ekonomické oblasti a kontroluje jejich dodržování;
  • navrhuje diecéznímu biskupovi zásady hmotné zainteresovanosti jednotlivých organizačních jednotek.
 • Ve spolupráci s generálními vikáři:
  • koordinuje a kontroluje činnosti všech organizačních jednotek biskupství včetně fondů týkající se tvorby a čerpání rozpočtu a účelného nakládání s finančními prostředky;
  • navrhuje ekonomické úkoly jednotlivých organizačních jednotek,
  • předkládá diecéznímu biskupovi mzdové návrhy dle požadavků jednotlivých vedoucích organizačních jednotek.
 • Ve spolupráci s biskupskými vikáři:
  • Kontroluje činnosti jim podřízených organizačních jednotek biskupství týkající se tvorby a čerpání rozpočtu a účelného nakládání s finančními prostředky.
 • Zastupuje biskupství při jednáních s obchodními partnery včetně peněžních ústavů, připravuje podklady pro uzavření smluvního vztahu.
 • Odpovídá za dodržování schváleného rozpočtu, zpracovává ekonomické rozbory a analýzy, na jejichž základě navrhuje biskupovi změny rozpočtu.
 • Sleduje vývoj činností jednotlivých organizačních jednotek z hlediska ekonomické efektivnosti, jejich výsledky a produktivitu práce a doporučuje řešení pro další období.
 • V oblasti své působnosti vypracovává návrhy a organizuje výběrová řízení a veřejné soutěže.

Ekonomický odbor

 • Ekonomický odbor zajišťuje:
  • rozpočtování;
  • financování;
  • účetnictví.
 • Sleduje změny obecně platných právních předpisů v ekonomické oblasti a o jejich změnách (novelách) průběžně informuje příslušné organizační jednotky biskupství a farnosti prostřednictvím ACRG či jinou vhodnou formou.
 • Poskytuje poradenství v záležitostech souvisejících se správou farností, zejména v oblasti účetnictví a daní, personální agendy a pojištění.
 •  Vede úplné účetnictví biskupství v souladu s daňovými a ostatními obecně platnými předpisy. Pro tento účel má pravomoc požadovat na všech pracovnících biskupství příslušné doklady, stanovit termín a formu jejich předkládání. V odůvodněných případech má právo doklady vrátit k opravě, doplnění apod.
 •  Sleduje hospodaření (plnění rozpočtu) jednotlivých organizačních jednotek.
 •  Vypracovává přehled výsledků hospodaření jednotlivých organizačních jednotek jako jeden z podkladů pro hmotnou zainteresovanost.
 • Připravuje podklady k tvorbě rozpočtu jednotlivých organizačních jednotek.
 •  Odpovídá za řádný oběh příslušných dokladů.
 •  Zajišťuje styk s bankou, vyhotovuje příkazy k úhradě závazků biskupství z jeho bankovních účtů.
 •  Sleduje platební situaci biskupství, vývoj pohledávek a závazků.
 •  Vystavuje odběratelské faktury a kontroluje jejich včasné zaplacení.
 •  Zabezpečuje včasné uhrazení závazků biskupství.
 •  Zajišťuje odvod sociálního a zdravotního pojištění a daní státu.
 •  Vede pokladnu, přijímá a vydává peníze v české i cizích měnách.
 • Zpracovává komplexní agendu mezd a pojištění. Zabezpečuje veškerou personální práci včetně evidence osobních spisů, pracovních smluv, platových výměrů, dohod o hmotné odpovědnosti, čerpání dovolených, evidence přesčasové práce, docházky, vyhotovení výstupních listů, přiznání k dani ze mzdy, zápočtových listů, potvrzení o výdělku.
 •  Zajišťuje výplatu mezd.
 •  Je ve styku s daňovým poradcem biskupství.
 •  Zajišťuje pojištění hmotného majetku a likvidaci pojistných událostí.
 •  Vede účetní evidenci investičního majetku, provádí jeho zařazování a vyřazování z této evidence.
 •  Vede evidenci a kontroluje účetní výkazy farností a zpracovává účetní uzávěrku za celou diecézi.

Mgr. Ing. Pavel Rathouský

EKONOM DIECÉZE

Telefon: 495 063 664, 604 299 955

E-mail: rathousky [at] bihk.cz (rathousky[at]bihk[dot]cz)