Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechetické pedagogické centrum - Svátosti

Svátosti

Příprava na první svaté přijímání.

1. sv.přijm. 7dílným cyklem příprav provází P. Jan Bleša. Více ZDE 

Nejlepší pokrm - metodika + pracovní list - Starší školní věk (12 – 14 let) - více ZDE

 

Křest

Články a publikace:

 • Monotematické číslo KŘEST, Cesty katecheze, ročník 2011, č. 1 zde
 • Sborník ze sympozia Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření, vyšlo 2012 (k dispozici na KPC za dobrovolný příspěvek)

Hlavní témata:

 • Průběh a symbolika obřadu slavení svátosti křtu
 • Křest ve světle událostí dějin spásy (scénáře obvykle vycházejí z textu Modlitby při žehnání vody)
 • Jednota iniciačních svátostí (křest, biřmování, eucharistie)
 • Vyznání víry a jeho obnova
 • Význam křtu ve světle velikonočních událostí a začlenění do církve
 • Židovské kořeny slavení křesťanských svátostí

 

Příprava na obnovu křestních slibů

Účel: posílit identitu křesťana (kdo jsem vypovídá můj křest), připravit se na vědomou obnovu křestních slibů, disponovat k přijetí dalších iniciačních svátostí (biřmování, svatého přijímání)

Příležitosti:

 • doba postní jako příprava na obnovu křestních slibů o velikonoční vigilii;
 • křest nového člena společenství dětí, mladých, dospělých;
 • křest sourozence některého dítěte ve skupině;
 • v závěru doby vánoční v souvislosti se svátkem Křest Páně;
 • na začátku přípravy k přijetí prvního svatého přijímání a svátosti smíření u dětí
 • na začátku přípravy k biřmování

Pomůcky:

Na www.cestykatecheze.cz v rubrice "Ke stažení" se jedná o tři složky označené číslem 1101. Jejich obsah:

 • Pět sloves pro prožívání křtu (program pro děti na dobu postní, vychází z pěti evangelií doby postní cyklu A)
 • Obřady křesťanské iniciace do 3. století (tabulka, slouží jako výchozí informační materiál pro práci s mladými lidmi a dospělými; účelem je seznámit se s historií vývoje svátostí, porozumět jejich symbolickému jednání, porozumět jednotě iniciačních svátostí apod.)
 • Tabulka křestních symbolů a jejich význam (stručný přehled, vychází z vývoje liturgického obřadu)
 • Abrahám, jak žít víru dnes (powerpointová prezentace pro mladé a dospělé, zamyšlení nad vírou
 • Živá voda (program pro děti, vychází z biblického textu o potopě)
 • Počátek nového života v Ježíši a s Ježíšem (program pro mladé a dospělé, vychází z výkladu Modlitby při žehnání vody)
 • Modlitba při žehnání vody: powerpointová prezentace pro starší děti; videonahrávka pro všechny věkové kategorie (ke stažení zde)
 • Ježíš na slavnosti stánků (scénář pro mladé a dospělé; souvislost mezi křtem a židovským svátkem)
 • Živá voda (program pro mladé vhodný např. pro duchovní obnovu; vychází z rozhovoru Ježíše se Samaritánkou podle Janova evangelia)

Příprava dospělých lidí na přijetí iniciačních svátostí křtu, biřmování a eucharistie (prekatechumenát, katechumenát)

Základní instrukce: Uvedení do křesťanského života, vydal Sekretariát České liturgická komise, 1987 (k dispozici zdarma na KPC)

Katechumenat_dospelych_obrady_prehled.doc (164352) (zpracováno podle knihy Uvedení do křesťanského života, vydala Česká liturgická komise)

Krestni_symboly_a_symbolicke_jednani.doc (39936) (tabulka s významem)
Modlitba_zehnani_vody_typologie.doc (50176) (tabulkové zpracování struktury modlitby při žehnání vody: vhodné pro katechezi o významu křtu)
Teologie_krtu_a krestni_katecheze_vNZ.doc (90624) (tabulka s přehledem odkazů na novozákonní biblické úryvky, které se vztahují ke křtu)
 

Příprava dětí od věku užívání rozumu (přibližně od 7 let) na přijetí iniciačních svátostí
Základní instrukce: Uvedení do křesťanského života, vydal Sekretariát České liturgická komise, 1987 (k dispozici zdarma na KPC)

Příprava rodičů na křest malých dětí

Přípravu rodičů na křest malého dítěte předpokládají "Křestní obřady":

"Křest je branou k životu a k Božímu království. Je první svátostí, kterou Kristus nabídl všem, aby měli věčný život (srv. Jan 3,5), a svěřil jej své církvi spolu s evangeliem, když přikázal apoštolům: "Jděte, učet všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!" (Mt 28, 1í). Křest je tedy především svátostí víry, kterou člověk odpovídá na Kristovo evangelium, osvícen milostí Ducha svatého

Proto církev vždycky považovala z a nejdůležitější a svému poslání nejvlastnější, aby všechny, katechumeny, rodiče dětí přijímajících křest i kmotry, vybízela k opravdové a účinné víře. Neboť jenom tak se mohou opravdu spojit s Kristem, vstoupit do svazku Nové Úmluvy a tento svazek upevňovat. Právě tento cíl sleduje katechumenát (příprava křtěnců) a příprava rodičů i bohoslužba slova a vyznání víry při křtu." (Všeobecný úvod, čl. 3).

Forma a obsah přípravy rodičů na křest dítěte není v královéhradecké diecézi upravena žádnou směrnicí. Způsob přípravy by měl být přizpůsoben konkrétním rodičům (jejich zkušenosti s vírou, zralosti víry, počtu již pokřtěných dětí, zájmu apod.).

Smysluplnost přípravy rodičů vyžaduje, aby součástí jejich přípravy byl určitě:

1.    vstupní rozhovor o jejich očekáváních a zkušenostech a z pohledu církve o nabídce a závazcích souvisejících se křtem dítěte;

2.    uvedení nebo prohloubení porozumění křestnímu obřadu mystagogickou metodou (objasnění smyslu celého liturgického obřadu a významu jednotlivých liturgických úkonů - co se při nich neviditelným způsobem děje).

K přípravě mystagogické katecheze rodičů můžeme nabídnout článek Dr. Jana Šlégra, který vysvětluje slavení liturgie při křtu jednoho dítěte.

Jedno setkání je vhodné věnovat katechezi o významu křtu a o bohatství daru, kterým křest je. K tomu doporučujeme věnovat se modlitbě při žehnání vody, a to její nejdelší verzi. K jejímu představení můžete využít výše uvedené odkazy související s touto modlitbou.  

Ke katechezi s rodiči nabízíme:

·        soubor karet s rozpisem jednotlivých liturgických úkonů. Na kartách je poznamenáno: místo v kostele, liturgické symboly a liturgické modlitby, které jsou součástí úkonu. Soubor má formát A4, každá stránka obsahuje dvě karty A5 na šířku, které jsou umístěny pod sebou. Tiskněte jednostranně.

·        pracovní text Sofie Cavalletti, italské autorky, které patřila k členům liturgické komise II. vatikánského koncilu a která je autorkou programu Katecheze Dobrého pastýře pro děti. Její komentář k liturgii křestního obřadu dětí a zejména k symbolům křtu oslovuje děti i dospělé. Pro rodiče může být inspirací, jak hovořit se svými staršími dětmi o jejich křtu a připravit je tak na křest mladšího sourozence.

Rodičům je určena k domácí četbě útlá brožura „O křtu dětí“ s podtitulem „Dítě je zázrak“, kterou vydalo Biskupství královéhradecké v roce 2002. Autorem je P. Václav Vacek. Brožuru je možné získat na Katechetickém a pedagogickém centru za dobrovolný příspěvek.

Materiály z KC Brno 

 

 

Biřmování

Články a publikace:

Revue Cesty katecheze, ročník 2012, je celý věnován tématice úzce související s biřmováním. Jednotlivá čísla jsou věnována tématům:

     1. Duch Svatý;

     2. Biřmování;  

     3. Výchova k poslání

(po rozkliknutí se zobrazí editorial s popisem obsahu časopisu a pod ním seznam článků a jiných příspěvků)

Monotematické číslo Biřmování  Mezinárodní katolické revue Communio (po rozkliknutí se zobrazí seznam článků, revue je k dispozici v některých knihovnách)

Monografie MOHELNIK, Benedikt. Pečeť daru Ducha Svatého: Teologie svátosti biřmování , Krystal OP, 2012.

Organizace a obsah přípravy k biřmování ve farnosti:

 • Přehledné pojednání o přístupu k pojetí přípravy k biřmování ve farnosti obsahuje článek L. Dřímala "Svátost biřmování a katecheze". Autor uvádí i přehled metodických materiálů a jejich stručnou charakteristiku (převážně se jedná o materiály zahraniční).
 • Dostupným materiálem na KPC v Hradci Králové je třídílná slovenská metodika "Objavujeme dar" (autor ThDr. Jozef Šelinga), která počítá i se zapojením animátorů. Metodika je určena pro skupinu mladých kandidátů biřmování.
 • Italskou metodickou příručku "Přijmi pečeť daru Ducha Svatého" podrobně popsal L. Dřímal ve článku "Pomůcka ke katechezi před slavením svátosti biřmování Přijmi pečeť Ducha" publikovaném v časopise Paidagogos, ročník 2012, č. 2, čl. 6.

Témata v katechezi:

 • Liturgie slavnosti Seslání Ducha Svatého
 • Biřmování v praxi prvotní církve
 • Liturgie svátosti biřmování - liturgické symboly a úkony a jejich význam
 • Život ze svátosti biřmování (aktivní účast na poslání církve)

Liturgie Slavnosti Seslání Ducha Svatého

Článek prof. Fratiška Kunetky: "Duch Páně naplňuje celý svět" Článek ukazuje v první části podstatnou souvislost mezi velikonočními a svatodušními svátky a podtrhuje radostný charakter velikonoční doby. Ve druhé části autor popisuje jednotlivé liturgické typy, ve kterých oslavujeme dovršení Kristova velikonočního tajemství vylitím Boží lásky do našich srdcí skrze Ducha svatého.

Biřmování v praxi prvotní církve

Obřady křesťanské iniciace do 3. století: přehledná tabulka umístěná ve složce 1101 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů zde.

Liturgie svátosti biřmování

Struktura svátosti biřmování: Tabulku s představením struktury liturgie svátosti biřmování obsahuje článek J. Šlégra "Teologie svátosti biřmování" v části 2b).

Význam pomazání křižmem: Metodika je součástí Praktické přílohy, a to v části E. Pomůcka "Text modlitby při žehnání křižma" je přílohou k uvedenému článku.

Život ze svátosti biřmování

 

Svátost smíření

Svátost smíření a pokání s dětmi 
Nabízíme vám dva texty - výňatky z knihy GIGLIONI Paolo: Svátosti Krista a církve, a to Průběh a význam slavení SSP a Pokání dětí,  ze kterých vycházejí Doporučení k přípravě dětí k SSP. Na zpracování těchto doporučení se podíleli kněží a pastorační asistentky na jednom z pracovních setkání v roce 2011. 

Pomůcka KOLEČKO 
slouží k bezprostřední přípravě dětí ke svátosti smíření:  Kolečko - pomůcka pro děti - WordKolečko - pomůcka pro děti - pdf. Význam jednotlivých symbolů je popsán v souboru Kolečko - komentář - podklad ke katechezi v rodině

Svátost smíření - časopis Duha  2010/11 č.15 
Titulní stran; Každý člověk hřeší ;   Přiznat vinu;    Zacheus 1;  Zacheus 2; Zacheus 3; Syn člověka přišel ; Potkat Ježíše dnesSedm důvodů, proč se zpovídatKde se zpovídámeU koho se zpovídatZ čeho se zpovídatPříprava na svátost smířeníKolik času Bohu věnujemeMoje vztahy 1;  Moje vztahy 2;  Moje vztahy 3;  Moje vztahy 4;  Moje poznámky Můj vztah s sobě;  Můj vztah;  Svátost smíření;  Vyznání hříchůZakončení;  Pokání;  Rozhřešení;   Po zpovědi;  Závěr 
Časopis Duha 

 

Svátost manželství 

 

Svátost kněžství

 

Svátost nemocných 

 

VideoSvátosti 

 • Křest
 • Biřmování
 • Eucharistie
 • Svátost smíření (zpověď)
 • Manželství
 • Kněžství
 • Svátost nemocných